Zeptejte se nás                                             

V případě dotazů neváhejte zavolat na telefon: 272 931 055.

 

V kolika letech by asi mělo dítě začít mluvit?

První slova se obvykle objevují po prvním roce, ve větách dítě začíná mluvit kolem 2. roku. Mezi 2. a 3. rokem bývá dítě schopné se domluvit, začíná mluvit ve větách a používat jednoduché gramatické tvary. Někdy se však dítě rozmluví až okolo 3. roku, což nemusí být problém, pokud má v pořádku sluch a jeho psychomotorický vývoj nezaostává.

Kdy začít chodit na logopedii?

Zahájení logopedické  péče je u jednotlivých vad řeči individuální. Pokud dítě vůbec nemluví, je na místě se s odborníkem poradit již před 3. rokem. Než navštívíte logopedii, nechte u dítěte vyšetřit sluch. Skrytá sluchová vada může být příčinou řečové stagnace. Pokud dítěti není rozumět, nebo se vyjadřuje špatně a dělá gramatické chyby, je dobré začít s péčí u logopeda po třetím roce. Má-li dítě problém s výslovností hlásek – ŤĎŇ, F V, K G, H Ch, péče se zahajuje před čtvrtým rokem. Nesprávnou výslovnost sykavek řešíme před pátým rokem, nácvik skupiny hlásek LRŘ v  5. roce věku dítěte. Neplynulost řeči řešíme prakticky okamžitě.

Co dělat, když se u dítěte objeví koktavost?

Záleží na věku dítěte. Objeví-li se koktavost kolem třetího roku věku, není nutné hned navštívit  logopeda. Často se stává, že v tomto období převažuje pasivní slovní zásoba nad aktivní, tzn., že dítě téměř všemu rozumí, ale není schopné rychle sestavit větu, ve které  chce vyjádřit svůj názor a proto opakuje slova, slabiky nebo krátké fráze. V tomto věku je na dítě kladen velký nápor, rozvíjí se obsahová stránka řeči, gramatika jazyka, dítě vnímá a napodobuje artikulaci... . Je toho tolik, co musí vstřebat, že někdy se přechodně zhorší jeho plynulost řeči. Pokud do toho nevstoupí nějaké trauma a budeme-li mít dostatek trpělivosti a času rozvíjet přiměřenou formou jeho mluvní apetit, většinou cca do třech měsíců neplynulost ustoupí. Nestane-li se tak, objednejte se u klinického logopeda. Objeví - li se koktavost u pětiletého  a staršího dítěte, kontaktujte se s klinickým logopedem co nejdříve.

Co máme dělat, když si nejsme jisti, jestli je vývoj řeči dítěte v pořádku?

Obecně se dá říci,  jsou-li rodiče nejistí vývojem řeči svého dítěte, je dobré obrátit se na odborníka. Jednorázové vyšetření stanoví stupeň vývoje řeči. Pokud je vše v normě, další návštěvy už nejsou třeba. Klinický logoped s Vámi probere řečový vývoj a doporučí vhodné aktivity a postupy.

Je třeba s dítětem s  poruchou sluchu, rozštěpovou vadou, či jinou zdravotní komplikací navštěvovat logopedii ? A kdy začít docházet na logopedii?

Pokud lze předpokládat poruchu řeči kvůli onemocnění nebo vadě (např. rozštěpy, poruchy sluchu), zahajuje se logopedické péče většinou ihned po zjištění vady a probíhá souběžně s lékařskou péčí. Zpočátku se pouze vývoj řeči sleduje, rodiče jsou průběžně informováni a je jim poskytnuto potřebné poradenství. Postupně podle okolností přibývají prvky terapie. U jiných poruch (ADHD, autismus a jiné) se s dítětem pracuje zpravidla v součinnosti s týmem dalších odborníků ( neurolog, psycholog, rehabilitační pracovník, učitel) . Logopedická péče bývá dlouhodobého charakteru.

Jak často se chodí na logopedii?

Interval mezi návštěvami je individuální, závisí na diagnóze, která je u dítěte zjištěná, zpravidla jednou za 3 - 4 týdny. Při závažnější diagnóze (poruchy sluchu, dysfázie, koktavost) se dochází častěji. U menších dětí nejsou výjimečné naopak delší intervaly. Četnost návštěv se individuálně upravuje podle okamžité potřeby dítěte.

Je logopedická péče věkově omezená?

Ne, není. Logopedická péče  je určená nejen dětem, ale i dospělým.

Potřebujeme na logopedii doporuční nebo se můžeme objednat  bez doporučení?

K zařazení do logopedické péče je třeba doporučení pediatra nebo u dospělého klienta doporučení praktického lékaře. Jinak péči zdravotní pojišťovna neproplácí.

Jak pomoci správnému vývoji řeči tříletého dítěte?

Důležité je si s dětmi  povídat, komentovat situace a pojmenovávat věci kolem sebe přirozenou cestou, prohlížet si vhodné obrázkové knížky, vyprávět si s nimi o tom, co je na obrázcích. Své místo má i vyprávění jednoduchých pohádek, zpívání a učení se novým, jednoduchým říkankám, nejlépe spojených s pohybovou aktivitou. Dítě nenutíme jen ke  strohému opakování slov. Pro správný vývoj řeči je důležitý i rozvoj obratnosti – hry s míčem, skákání, modelování, a v neposlední řadě i kresba.

Pětileté dítě začalo zadrhávat, co mám dělat?

V situaci, kdy má dítě problémy, pomáhá jako první pomoc nabídka, aby nám to, co chce říci, pošeptalo. Také v říkankách, písničkách a básničkách někdy může zůstávat řeč plynulá. Proto jim tyto aktivity nabízejte co nejčastěji. Snažte se nějakou dobu dítěti zachovávat co nejpravidelnější denní režim, vynechte všechny „adrenalinové“ zábavy i napínavou četbu, omezte sledování televize ve prospěch pohybu venku. Mluvte s dítětem v klidu, bez spěchu. Pokud obtíže do měsíce neustoupí, je lepší navštívit logopeda.

Co mám dělat, když dítě se mnou nechce spolupracovat při logopedických cvičeních?

Důležitá je  pravidelnost, nejlepší je cvičit každý den 2 - 3 x ve stejnou dobu, po kratších intervalech. Předškolní dítě si většinou zvykne a po nějaké době se i samo přihlásí, že jste ten den ještě necvičili. Neméně důležitá je adekvátní motivace,pochvala a zájem o dítě. Je dobré vždy do nácviku zařadit ta cvičení, která dítě již dobře zvládá, aby mohlo zažít pocit úspěchu. Snažte se také o procvičování formou nejrůznějších her. Platí pravidlo, čím je dítě mladší, tím je zapotřebí více her, která dítě baví.